8 614 76100 (Artūras)

Duomenų privatumas

MB „Project pro“ gerbia vartotojų ir klientų privatumą. Esame pasiryžę saugoti savo klientų ir partnerių privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai ir teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti Jūsų pateiktus registracijos ir kitus, su paslaugų suteikimu, susijusius duomenis.

Ši privatumo politika atspindi MB Project pro naudojamą vartotojų ir klientų duomenų tvarkymo praktiką. Kilus klausimas, prašome kreiptis elektroniniu laišku adresu info@projectpro.lt.

Mūsų interneto tinklalapiuose dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes prašome pasidomėti privatumo politikomis tų interneto svetainių, kurias lankote.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus ir suteikti paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar užsakote paslaugas tiesiogiai iš mūsų, ar mūsų paslaugas parduodančių partnerių. Jeigu Jūsų užsakymų ar paslaugų atlikime dalyvauja trečiosios šalys ir jeigu sėkmingam tokių užsakymų ir paslaugų atlikimui trečiosioms šalims bus reikalinga Jūsų asmeniniai duomenys, jie bus perduoti trečiosioms šalims.

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

Informacijos rinkimas

MB „Project pro“  vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka MB „Project pro“  darbuotojai ir administruojamos interneto svetainės www.projectpro.lt, įmonės ir svetainės paskyros socialiniuose tinkluose Facebook (ww.facebook.com) ir LinkedIn (www.linkedin.lt).

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

– telerinkodara ir internetinėmis bei popierinėmis registracijos formomis;

– užsisakant ar gaunant paslaugas;

– Jums pateikus duomenis apie save internetu, telefonu ar kitu būdu.


Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

 • mokymų, konsultacijų teikimo, IT sistemų diegimo tikslais – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
 • sąskaitų, išankstinių sąskaitų, sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų išrašymo ir siuntimo tikslais – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens registracijos adresas;
 • informavimo apie aktualias įmonės teikiamas paslaugas ir produktus bei tiesioginės rinkodaros tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

  Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite privatumo politikos skyriuje „Slapukų naudojimas“.

  Administruodami savo svetaines, jose publikuojamą turinį, diagnozuodami galimus sutrikimus, mes naudojame Jūsų IP adresus.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas;
 • teikdami Jums paslaugas arba vykdydami užsakymus – siųsdami naujienlaiškius bei paslaugų ir užsakymų vykdymui reikalingus dokumentus;
 • siųsdami Jums informaciją apie mūsų teikiamus produktus ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją).

  Mes taip pat naudojame subendrintus Jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galimybės identifikuoti konkretaus vartotojo ar klineto vardo, pavardės ar kitos asmeninio pobūdžio informacijos):
 • klientų portretui apibūdinti ir tikslinei rinkai nustatyti;
 • bendradarbiaudami su reklamos, komunikacijos ir viešųjų ryšių įmonėmis;
 • atlikdami interneto svetainių auditą.

  Įsipareigojame niekada neperduoti ir nesidalinti Jūsų asmeniniais duomenimis su jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
 • jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • teikiant paslaugas arba vykdant užsakymus – mūsų partneriams, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jūsų užsakymų bei paslaugų įgyvendinimu; šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai ar užsakymui atlikti; Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tiesioginė rinkodara

Stengiamės Jus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: ypatingus pasiūlymus, naujienas ir paslaugas.

Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono nr. tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis asmenų sutikimu besidomintiems paslaugomis bei naujienomis, užsakant paslaugas arba produktus bei teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei Jūs nesate atsisakę gauti pasiūlymų.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite apie tai informuoti laišku el. p. adresu info@projectpro.lt arba spustelėję mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“. Taip pat visais atvejais galite rašyti skambinti telefonu +370 610 75 733 ir informuoti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik Jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu arba elektroniniu laišku prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus nuo Jūsų paskutinės užklausos, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis arba Jūs sutinkate it toliau gauti pranešimus.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, Jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo (1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (3) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių/Sutarčių pažeidimus ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) arba ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį Jūsų paklausimą, atsakysime, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami du kartus per kalendorinius metus.

Jūs taip pat turite teisę:
  • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
  • prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu Jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų paslaugų arba produktų;
  • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami du kartus per kalendorinius metus;
  • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite naudotis elektroninio laiško apačioje nurodytos atsisakymo tvarkos, informuoti apie nesutikimą el. p. adresu info@projectpro.lt arba mob. tel. nr. +370 610 75 733.

   Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turi pateikti mums raštu arba elektroniniu laišku vienu iš šių būdų:
  • išsiunčiant paštu registruotu laišku ar įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Krasausko g. 18 Vilnius;
  • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@projectpro.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

   Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija apie tai, kokią teisę, dėl kokių ir kokios apimties Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, taip pat ir tai, kokiu būdu, t. y. elektroniniu paštu/kitomis ryšių priemonėmis ar paštu, pageidauja gauti atsakymą. Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti su pateiktu paaiškinimu. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu arba elektroniniu laišku.
  • Slapukų naudojimas

    

   Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

   Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų auditorijos dydį ir vartojimo įpročius mūsų interneto svetainėse. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus.

   Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:
    
  • nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus, atverti Jiems užsakytą turinį ar paslaugas;
 
  • siekiant išvengti pakartotinės registracijos svetainės lankytojams;
 
  • siekiant vartotojams leisti lengviau patekti iš/į kitus mūsų tinklalapius;
 
  • Jūsų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Jums aktualų turinį ir tobulinti tinklalapius pagal Jūsų pageidavimus.
 
 
  • Slapukus Jums gali įrašyti reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Jums ir atitikti Jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

   Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet turėkite omenyje, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu Jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite susipažinti su telefono naudojimo instrukciją.

   Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų Jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

   Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Tai sumažins tinklalapio funkcionalumą, dalis turinio Jums gali būti nepasiekiama.
 

Karolis Mickevičius – Mėgelaitis

+370 610 75 733

Artūras Bučinskas

+370 614 76 100

Project pro – Jūsų partneris

info@projectpro.lt

Įmonės rekvizitai: MB Project pro

Įmonės kodas : 306077106

Adresas: Stasio Krasausko g. 18 LT-25128 Vilnius

PVM kodas : LT100016892417

Karolis Mickevičius – Mėgelaitis

+370 610 75 733

Artūras Bučinskas

+370 614 76 100

Project pro – Jūsų partneris

info@projectpro.lt

Įmonės rekvizitai: MB Project pro

Įmonės kodas : 306077106

Adresas: Stasio Krasausko g. 18 LT-25128 Vilnius

PVM kodas : LT100016892417